E-2 יתרונות אשרת

לאשרת E-2 מספר יתרונות אותן קשה מאוד למצוא באשרות אחרות.

להלן רשימה חלקית של היתרונות הטמונים באשרת E-2:

ההליך והתקופה גמישים

את הבקשה לאשרת E-2 אפשר להגיש בסניף השגרירות האמריקאית בישראל.

משך שהות לא מוגבל
 

אשרת E-2 מונפקת בדרך כלל לחברה למשך שלוש שנים ולעובד למשך תקופה של שנתיים. 

 

הארכות השהות  מוענקות לתקופות של שנתיים, ללא הגבלה למספר הפעמים כל עוד החברה ועומדת בדרישות האשרה.

יתרון מיסוי 

 

אשרת ה-E-2 נחשבת לאשרה שאינה אשרת הגירה לארה"ב. על כן חובות המס והדיווח אשר החלים על תושבי קבע הארה"ב אינם חלים על המחזיק באשרה זו.

מגורים מחוץ  לארה"ב

 

אין הכרח כי המחזיק באשרת E-2 יעתיק את מקום מגוריו לארה"ב שכן אין המדובר באשרת הגירה. ניתן לשמור על מקום מגורים מחוץ לארה"ב במהלך תקופת השהייה בארה"ב.

היתר עבודה לבן/בת הזוג

 

בן/בת הזוג יכולים לקבל היתר עבודה Employment Authorization Document. היתר עבודה זה מאפשר עבודה עם כל מעביד אמריקאי בכל חלקיות משרה ובשכר הנהוג לגבי עובד מקומי. 

 

אין דרישות סף

 

אין צורך בהוכחת תואר אקדמאי ושכר מינימלי כמו באשרת H1B, בוותק בחברה או ביידע ייחודי כמו באשרת L1.

לא קיימת בעיית מיכסות  כמו בסוגי אשרות H, אין דרישה להוכחת מסחר קיים כמו באשרת E-1.